Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: De gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zijnde; Veganity Foods, gevestigd te Heuvelstraat 139A, Tilburg.
 2. Koper: De natuurlijk persoon, die van de Ondernemer, voor eigen (niet bedrijfs- of beroepsmatig) persoonlijk gebruik Producten koopt of wenst te kopen.
 3. Producten: Via de website, de winkel of langs andere kanalen aangeboden producten en toebehoren.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Koper en de Ondernemer met betrekking tot de Producten.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Alsdan zullen de partijen met elkaar in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel onverbindende bepaling overeen te komen, die gelet op het doel en de strekking hiervan zo min mogelijk afwijken van de nietige dan wel onverbindende bepaling.

 

Artikel 3 – Bestelling en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Producten kunnen op locatie, telefonisch en op de website worden besteld.
 2. In geval van een digitale bestelling bevestigd de Ondernemer deze bestelling en de kosten in een e-mail aan Koper, dit geschied na het online doorgeven van de NAW gegevens en het akkoord gaan van de Koper.
 3. De overeenkomst tussen Ondernemer en Koper komt tot stand zodra Ondernemer van Koper een e-mail heeft ontvangen, met daarin zijn NAW gegevens en akkoord. In geval van een mondelinge overeenkomst, komt deze tot stand op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Levering en prijzen

 1. Voor bezorging van een bestelling geldt een minimumbedrag van 10 Euro. De prijzen die vermeld staan op de website zijn exclusief de kosten voor bezorging. Voor bezorging zal een extra bedrag van 1.50,- Euro in rekening gebracht worden. De prijzen zijn vermeld in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
 2. Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot uiterlijk 10 minuten voor sluitingstijd van de winkel. De openingstijden staan vermeld op www.veganityfoods.com.
 3. Er wordt gestreefd naar een bezorging van uw bestelling binnen 30 minuten. Echter kunnen omstandigheden er voor zorgen dat deze indicatie niet gehaald wordt.

 

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Informatie aangaande de bereidingswijze, het bewaaradvies en allergenen is te vinden op de website en op locatie.
 2. Ondernemer staat ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de eigenschappen die voor normaal gebruik aan het Product mogen worden gesteld.
 3. Wanneer de uitvoering van de bestelling bijvoorbeeld door het (tijdelijk) niet voorradig zijn van het Product, hetzij om andere redenen wordt vertraagd, of wanneer de levering geheel of gedeeltelijk niet kan worden nagekomen, stelt de Ondernemer de Koper daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Ondernemer en Koper bepalen dan in onderling overleg of, en zo ja in welke vorm, de overeenkomst zal worden voortgezet.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. De verschuldigde koopprijs dient bij levering of voor levering te worden voldaan. Indien de koopprijs bij levering wordt voldaan dan zal de bezorger nooit meer dan € 15 voor handen hebben als wisselgeld wegens veiligheidsoverwegingen.
 2. Tot het moment dat is voldaan aan deze verschuldigde koopprijs blijft de eigendom van de Producten behouden voor de Ondernemer.
 3. Indien de koper de producten (bij afhalen) niet tijdig afhaalt, dan blijft het recht op betaling van de koopprijs behouden voor de Ondernemer, deze is dan direct opeisbaar.
 4. Indien betaling achterwege blijft, gaat het verzuim in alle gevallen van rechtswege in.

 

Artikel 7 – Zichttermijn

Aangezien de Producten vanwege beperkte houdbaarheid niet geschikt zijn voor terugname geldt er, conform artikel 6:230p, sub f onder 2e BW geen zichttermijn.

 

 

Artikel 8 – Persoonsgegevens

 1. De Ondernemer zal de persoonsgegevens van de Koper, registreren en vastleggen in een bestand. Er worden enkel gegevens vastgelegd en geregistreerd die nodig zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. De Ondernemer zullen de persoonsgegevens van de Koper nooit zonder toestemming van de Koper vervreemden aan derden, of op enig andere wijze gebruiken.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van de Ondernemer wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs.
 2. De aansprakelijkheid voor de ondernemer voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nooit meer dan het verzekerde bedrag.
 3. De Ondernemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de aansprakelijkheidsverzekering deze schade niet dekt of uitkeert.
 4. Aansprakelijkheid voor de Ondernemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen is uitgesloten.
 5. Ook is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuist aangeleverde informatie door de Koper of door gebruik van de door de Ondernemer geleverde Producten in strijd met de bijgeleverde instructies.

 

Artikel 10 – Klachten

 1. Direct waarneembare klachten dienen binnen bekwame tijd na levering ingediend worden bij de Ondernemer. Klachten over niet-zichtbare gebreken dienen binnen bekwame tijd na het ontdekken, of het behoren te ontdekken, van het gebrek ingediend te worden. Een kennisgeving binnen een week na ontdekking is tijdig.
 2. De Ondernemer dient de gegrondheid van deze klachten te onderzoeken en indien er sprake is van een gebrek deze te herstellen binnen een redelijke termijn. Herstel is niet verplicht indien dit niet van hem gevergd kan worden of indien herstel onmogelijk is. In dit laatste geval zal compensatie plaatsvinden door middel van terugbetaling van de koopprijs.

 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien de Ondernemer gehinderd wordt tot nakoming van de overeenkomst als gevolg van een omstandigheid die buiten zijn schuld valt krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting, is hij niet gehouden tot verdere nakoming van enige verplichting.
 2. Onder overmacht vallen onder andere: stakingen, ziekte van de Ondernemer of personeel en vervoersstoringen. Deze lijst is niet limitatief, ook andere omstandigheden die voorkomen dat het bedrijf van de Ondernemer de normale uitoefening van werkzaamheden kan uitvoeren vallen onder deze overmacht.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en geschillen

Alle overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Koper worden beheerst door Nederlands recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.